Obchodní podmínky

Mgr. Břetislav Baar (dále jen prodávající) dodává učebnice, školní a kancelářský nábytek, další vybavení škol a interiérů, učební pomůcky a další sortiment na základě uzavřené kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo objednávky předložené odběratelem (dále jen kupující) nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Obvyklá dodací lhůta u uvedeného sortimentu je 4–6 týdnů ode dne potvrzení kupní smlouvy – objednávky, není-li oboustranně dohodnuto jinak. V období hlavních školních prázdnin a na konci kalendářního roku mohou být dodací termíny delší. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít. Obdrží-li prodávající v jednom časovém období více objednávek shodného sortimentu zboží, které převyšují okamžité výrobní a dodavatelské možnosti prodávajícího, budou dodací lhůty stanoveny s přihlédnutím k datu obdržení objednávky a výrobním kapacitám, a to po oboustranné dohodě. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn s vědomím kupujícího posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jenobchodní podmínky“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy nebo objednávky (dále jen kupní smlouvy“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou, osobou jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a fyzickou osobou (dále jen kupující“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání a fyzickou osobou.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva

2.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu nebo pošle objednávku prostřednictvím e-mailu či poštou. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2.4. Ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu objednaného zboží. Cena za dopravu je součástí kupní ceny.

Dopravou se rozumí dovoz zboží do sídla kupujícího nebo na jeho doručovací adresu, nebo zaslání poštou nebo zásilkovou službou. Roznos zboží na místo určené kupujícím je kalkulován a realizován individuelně na žádost zákazníka.

3. Dodací a platební podmínky

3.1. Obvyklá dodací lhůta u uvedeného sortimentu je 4 – 6 týdnů ode dne potvrzení kupní smlouvy – objednávky, není-li oboustranně dohodnuto jinak. V období hlavních školních prázdnin a na konci kalendářního roku mohou být dodací termíny delší. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít. Obdrží-li prodávající v jednom časovém období více objednávek shodného sortimentu zboží, které převyšují okamžité výrobní a dodavatelské možnosti prodávajícího, budou dodací lhůty stanoveny s přihlédnutím k datu obdržení objednávky a výrobním kapacitám, a to po oboustranné dohodě. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn s vědomím kupujícího posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

3.2. Pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný způsob placení, je kupující povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to v termínu splatnosti 15 dní od jejího doručení kupujícímu, na základě potvrzeného dodacího listu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena kupujícímu třetí den od jejího vystavení.

3.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží do sídla kupujícího, nebo na jeho doručovací adresu uvedenou v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující, kterým je fyzická osoba-spotřebitel, který objednává prostřednictvím internetového obchodu, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu písemně odesláno e-mailem na adresu skolaservis@seznam.cz , ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Spotřebitel vrátí zboží prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 7 dnů ode dne obdržení zboží. V podrobnostech platí ust. § 1824 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.

4.2. Odstoupení od smlouvy právnickou osobou a osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se řídí ust. § 1824 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.

5. Reklamace a záruční podmínky

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925,
§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí kupujícím vady. Odpovídá zejména za to, že:

  1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží ve lhůtě dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

5.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost veškerého zboží a jeho kompletnost, a to min. 24 měsíců, na pevnost svarů kovových konstrukcí 5 let, není-li oboustranně dohodnuto ve smlouvě jinak nebo není-li jinak uvedeno v nabídkovém katalogu. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží nebo služby kupujícímu. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží nebo služby bezodkladně po převzetí. Při zjištění zjevných závad (rýhy, poškození ochranné povrchové vrstvy komaxitu, rozměry mimo toleranci dle ISO – DIN 5970, vizuální deformace, škrábance na dřevěných komponentech a jiné vady, viditelné okem nebo zjistitelné měřidly) nebo nekompletnosti dodávky toto oznámit ihned dodavateli písemnou formou. Následné reklamace zjevných závad zboží, které bylo již užíváno, nebudou uznány. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodání chybějícího zboží nebo požadovat odstranění vad opravou zboží, respektive požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající odstraní bezodkladně na svůj náklad výrobní a materiálové vady, za které odpovídá.

5.5. Výrobky splňují požadavky na jakost školního nábytku podle ČSN-EN 1729. Veškeré použité materiály jsou ekologicky i hygienicky nezávadné a bezpečné. U výrobků, u kterých je použito šroubového spojení, je nutno kontrolovat dotažení a případně dotáhnout šroubové spojení. U výškově stavitelného nábytku pro snadnou stavitelnost doporučujeme podle potřeby promazat pohyblivé části. Povolená běžná dlouhodobá statická zátěž školních židlí je 100 kg, není-li uvedeno jinak. Na židlích není povoleno houpání (mimo židlí pérových) a jiná manipulace než je stanovena. U školních lavic je povolena běžná dlouhodobá statická zátěž 100 kg, není li uvedeno jinak. Není dovoleno používat lavice k jiným účelům, než k jakým je určena. Školní židle doporučuje prodávající zasunovat do odkládacích košů lavice, zabrání se tím případné poškození desky lavice nebo hrany desky lavice. Nosnost polic kovových regálů (není-li v katalogu uvedeno jinak), je stanovena při rovnoměrném zatížení 50 kg na polici. Nosnost polic dřevěných skříní je stanovena při rovnoměrném zatížení na 40 kg. Změny nebo vylepšení, vedoucí ke zlepšení kvalitativních a užitných vlastností výrobků a inovačních pokroků, může prodávající provést bez předchozích sdělení. Tyto změny neopravňují k reklamaci. Výrobce si vyhrazuje právo kontroly způsobu používání a zacházení s výrobkem pro případné uznání reklamace. Nebude-li zboží používáno k účelům, k jakým je určeno a bude-li poškozeno neadekvátním zacházením, vymiňuje si prodávající reklamaci neuznat. Výrobky nevyspecifikované v katalogu (např. změna rozměru, jiný materiál, úprava konstrukce apod.) jsou považovány za atypické.

5.6. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho nesprávným, nevhodným používáním, nebo pokud vadu kupující sám způsobil.

5.7. Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme a o tomto neprodleně informuje prodávajícího.

5.8. Reklamaci vyřizuje prodávající. Zjistí-li kupující ve lhůtě uvedené v čl. 5.3. obchodních podmínek, že se u zboží vyskytla vada, je povinen neprodleně uvědomit prodávajícího, a to buď e-mailem na adresu skolaservis@seznam.cz nebo písemně na adresu: Mgr. Břetislav Baar,  Hradská 506, 747 64 Velká Polom. Reklamace musí obsahovat označení kupujícího, označení reklamovaného zboží a popis reklamované vady.

5.9. Kupující je povinen se prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího, a to především fakturou vystavenou prodávajícím.

5.10. Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

5.9. Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován prostřednictvím e-mailu o způsobu vyřízení reklamace.
V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o tomto kupující informován prostřednictvím e-mailu. E-mail bude obsahovat důvod neuznání reklamace a zboží bude kupujícímu vráceno na jeho náklady.

5.11. V případě, že bude reklamace prodávajícím uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace. Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem.

5.12. O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

6.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

6.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.4. Jednotlivé smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. V případě spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem-fyzickou osobou a prodávajícím má spotřebitel možnost řešit spory mimosoudní cestou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitelů č. 634/1992 Sb.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, která je v případě těchto sporů prostředníkem. Kontakt na Českou obchodní inspekci přes internetové stránky je: http://adr.coi.cz/.

7.2. V případě sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím, které se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

7.3. Prodávající má povinnost vyjádřit se ke sporu v doručeném oznámení spotřebitele ve lhůtě 7 dnů. Dále má povinnost spolupracovat s ČOI.http://adr.coi.cz/

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném
v den uzavření smlouvy.

Škola-servis, Mgr. Břetislav Baar, Hradská 506, 747 64 Velká Polom